REGULAMIN

 1. Czas i miejsce Festiwalu
  Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów MEDIATRAVEL 2012 odbędzie się w terminie: 15 marca - 31 grudnia 2012 roku w Łodzi.

 2. Cele Festiwalu
  • prezentacja polskiego i światowego dorobku w dziedzinie filmu, fotografii, audycji radiowych, programów TV, internetu i prasy o tematyce społecznej, obyczajowej, etnicznej, podróżniczej, historycznej;
  • wspieranie oraz popularyzacja twórczości filmowej, telewizyjnej, fotograficznej, radiowej; internetowej, literackiej;
  • poznawanie metod i środków dla realizacji twórczej interpretacji rzeczywistości;
  • wskazanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu;
  • zachęta do prowadzenia badań i eksploracji Ziemi.

 3. Organizatorzy
  Organizatorami Festiwalu są:
  • Fundacja ARKADIA
  • Agencja Artystyczna Marvel Media

  Współorganizatorem Festiwalu jest:
  • IDREAM-EXPLORER
  • Muzeum Kinematografii w Łodzi
  • Urząd Miasta Łodzi

 4. Kategorie Festiwalu
  • film dokumentalny
  • program telewizyjny
  • fotografia
  • audycja radiowa
  • strona internetowa
  • reportaż prasowy
  • wyprawa/podróż roku - w ramach oddzielnego konkursu

 5. Zgłoszenia
  • FILM: celem konkursu w kategorii Film Dokumentalny jest docenienie filmu dokumentalnego jako twórczej interpretacji rzeczywistości z dużym akcentem na wizualną i estetyczną stronę dzieła. Przyjmowane będą filmy zrealizowane po 1 stycznia 2010.

   Organizatorowi należy udostępnić:
   • dwie kopie filmu na płycie DVD, CD lub Blu-ray (PAL/NTSC)
   oraz następujące materiały w wersji elektronicznej:
   • fotosy w rozdzielczości 300 dpi
   • streszczenie filmu w języku angielskim oraz polskim
   • filmografię oraz portret autorów filmu (reżyser, operator filmowy, scenarzysta, autor muzyki itd.) w rozdzielczości 300 dpi.

   Czas emisji: do 60 minut w przypadku filmu krótkometrażowego, czas emisji powyżej 60 minut w przypadku filmu pełnometrażowego.

   Z uwagi na niekomercyjny charakter Festiwalu, Organizator nie pokrywa kosztów opłat licencyjnych i wypożyczenia kopii.


   W przypadku organizowania w ramach Festiwalu pokazów filmów w Internecie, filmy zakwalifikowane na Festiwal będą udostępnione bezpłatnie na te pokazy przez Zgłaszającego, za zgodą właściciela praw do filmu. Organizator zagwarantuje zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, uniemożliwiających kopiowanie filmów na dysk.

   W przypadku przyznania nagrody dla filmu, Organizator może zwrócić się do właściciela praw z propozycją umożliwienia pokazu filmu w telewizji, na warunkach regulowanych odrębnym dokumentem.

   Materiały promocyjne do filmów (w tym trailer) zakwalifikowanych do Konkursu powinny zawierać logo MEDIATRAVEL. Materiały do filmów nagrodzonych na Festiwalu (w tym trailer) powinny zawierać informację o nagrodzie oraz logo MEDIATRAVEL. Logo zostanie dostarczone przez Organizatora po ogłoszeniu wyników konkursów.

   Zgłaszający pokrywa koszt dostarczenia i odbioru kopii oraz wszystkich niezbędnych materiałów, włączając w to koszty transportu, ewentualne należności celno-podatkowe i obowiązkowe ubezpieczenie przesyłki. Jeśli Festiwal będzie zmuszony do pokrycia jakichkolwiek z tych kosztów, koszt ten zostanie refakturowany do Zgłaszającego.


  • PROGRAM TV: wszystkie warunki techniczne przyjęcia zgłoszenia - jak w kategorii Film. Przyjmowane będą programy telewizyjne, które zostały zrealizowane w latach 2010-2012. Tematem programów powinno być szeroko rozumiane Odkrywanie Świata, a więc programy ocierające się o zagadnienia podróży, historii, społeczeństwa, etniki, obyczajowości w tym polityki, kulinarne z kategorii „kuchnia i świat”, turystyczno- przyrodnicze oraz z tzw. nurtu active people, a więc sportu i ekstremalnego wyczynu.


  • FOTOGRAFIA: zdjęcia muszą być zrealizowane w latach 2010-2012. Zestawy/portfolio muszą zawierać nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 fotografii. Zgłoszenia przekraczające 12 zdjęć nie będą akceptowane. Zdjęcia mogą być zgłaszane tylko raz, zarówno jako pojedyncze zdjęcia, jak i zestawy/portfolio. Zdjęcia zgłoszone więcej niż jeden raz nie będą brane pod uwagę. Pojedyncze fotografie zgłoszone jako część zestawu/portfolio mogą również zostać nagrodzone jako pojedyncze zdjęcia. Mogą być zgłaszane także zdjęcia jeszcze niepublikowane.

   Charakterystyka zgłaszanych materiałów fotograficznych

   Zdjęcia cyfrowe:
   • Obrazy muszą mieć przynajmniej 3 000 pikseli długości
   • Rozdzielczość przynajmniej 72 dpi (lub więcej)
   • Każde zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG jako oddzielny obraz, przy ustawieniach zapewniających najwyższą jakość obrazu.

   1. Wszystkie dane fotografii należy zamieścić w formularzu zgłoszeniowym (data powstania, miejsce, kraj, podpis) i muszą one odpowiadać danym zawartym w plikach zdjęciowych.
   2. Oryginalna struktura plików zdjęciowych lub skanów nie może być poddawana żadnej obróbce cyfrowej. Dozwolone są jedynie zmiany, których można dokonać w konwencjonalnej technice w ciemni.
   3. Wydruki będą zaakceptowane wyłącznie w sytuacji, gdy uczestnik konkursu nie będzie w stanie nadesłać materiału cyfrowego. Dla potrzeb oceniających zostaną one zeskanowane. Wydruki powinny mieć wymiary pomiędzy: 20 x 25 cm (8 x 10 cala) a 30 x 40 cm (12 x 16 cala).
   4. Slajdy nie będą akceptowane.
   5. Przyjęte będą wyłącznie pojedyncze zdjęcia; nie będą brane pod uwagę kompozycje i zmultiplikowane obrazy. Również nie będą akceptowane fotografie, do tworzenia których zostały użyte maski, tła, ramki lub inne efekty. Zdjęcie musi być opatrzone nazwiskiem autora, agencji lub publikacji.

  • STRONY INTERNETOWE: zapisane w formacie ogólnodostępnym na platformę komputerową PC.

   Ocenie podlega:
   • Zawartość
   • Funkcjonalność
   • Wygląd graficzny
   • Struktura i nawigacja
   • Innowacyjność
   • Zgodność z prezentowaną tematyką


  • PRASA: reportaż prasowy, esej lub inne, zapisane w formie elektronicznej na CD lub DVD, objętość prac nie może przekraczać 4 stron w formacie A4. Przyjmowane będą prace powstałe nie wcześniej niż w ciągu 2 lat od chwili wypełnienia Formularza Zgłoszeń.


  • AUDYCJE RADIOWE: zapisane w formacie elektronicznym na CD lub DVD. Przyjmowane będą utwory powstałe nie wcześniej niż w ciągu 2 lat od chwili wypełnienia Formularza Zgłoszeń. Czas audycji nie powinien przekraczać 60 minut.

   Zgłoszenia obejmują m.in.:
   • magazyn (publicystyczny, kulturalny, kulturoznawczy, artystyczny)
   • program muzyczny
   • program polityczny
   • reportaż
   • dokument
   • feature
   • serwis informacyjny
   • słuchowisko (teatr radiowy)
   • pogadanka


  • WYPRAWY I PODRÓŻE: podlegają oddzielnemu regulaminowi, zgłoszenie wyprawy następuje poprzez wypełnienie oddzielnego Formularza Zgłoszeń dotyczącego konkursu WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU podanego na stronie internetowej festiwalu: www.mediatravel.pl. Czas podjętej i zrealizowanej wyprawy/ podróży nie może przekraczać 2 lat od chwili zgłoszenia wyprawy do konkursu. Zgłosić można osobę lub zespół osób. W zgłoszeniu należy określić kategorię zgłoszenia, a więc: wyprawa naukowa, wyprawa kulturowa, wyprawa sportowa, podróż lub nagroda specjalna. Zgłaszającym powinna być osoba, która posiada prawo do wypełnienia Formularza Zgłoszeń.


  Sposoby zgłoszenia udziału

  1. Filmy, programy tv, fotografie, strony internetowe, reportaże prasowe, audycje radiowe (jeśli nie jest to zaznaczone inaczej w poszczególnych kategoriach) muszą być dostarczone na CD/DVD, z czytelnym, pełnym imieniem i nazwiskiem autora.
  2. Zgłoszenia (z wyjątkiem wypraw i podróży)) muszą być dostarczone pocztą lub przesyłką kurierską z oznaczeniem kategorii zgłoszenia
  3. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez e-mail.
  4. Wszystkie zgłoszenia muszą być dostarczone do biura Festiwalu MEDIATRAVEL do dnia 30 września 2012 roku.
  5. Ze zwycięzcami skontaktujemy się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu.
  6. Zgłoszone prace nie są zwracane. Mediatravel zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych materiałów.
  7. Zasady i warunki uczestnictwa podane w formularzu zgłoszeniowym są wiążące.


  World Mediatravel Award

  Główna nagroda, World Mediatravel Award, przyznawana jest jednemu autorowi. Ocenie podlega: wybitny poziom kreatywności i percepcji audiowizualnej, wartość podjętego tematu oraz sposób przedstawienia.

  Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane na specjalnych formularzach dostępnych w sekretariacie biura Festiwalu - Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22 lub na stronie internetowej Festiwalu: www.mediatravel.pl . Zgłoszenie uczestnictwa jest ważne w momencie wypełnienia, podpisania i przesłania na adres biura festiwalu Formularza Zgłoszeń składającego się z dwóch części: Części A i Części B, a w przypadku zgłoszeń wypraw i podróży należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszenia WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU.

  Koszt przesłania prac do przeglądu selektywnego i konkursowego pokrywają zgłaszający.

  W przypadku zgłoszeń do kategorii: film, program tv, fotografia, radio, prasa, internet koszt zgłoszenia do konkursu wynosi 60 zł. Pełną kwotę prosimy wpłacić na konto nr: BRE BANK S.A.- mBank 36 1140 2004 0000 3602 3144 0839 z dopiskiem- Festiwal Zgłoszenie lub załączyć Dowód Wpłaty w postaci przekazu pocztowego do zgłaszanych prac.

  Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście. Adres festiwalu: Festiwal MEDIATRAVEL, 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22.
  Na kopercie koniecznie prosimy zaznaczyć kategorię zgłoszenia.

 6. Komisje Festiwalu
  Komitet Organizacyjny Festiwalu powołuje:
  • Komisję Selekcyjną, akceptującą do konkursu nadesłane prace w poszczególnych kategoriach. Decyzje Komisji Selekcyjnej są ostateczne.
  • Profesjonalne Jury Festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne.

 7. Nagrody Festiwalu
  Przewiduje się wręczenie jednej nagrody głównej - World Mediatravel Award Festiwalu MEDIATRAVEL oraz nagród w poszczególnych kategoriach: film, fotografia, radio, prasa, internet.

  W przypadku wypraw i podróży przyznawana jest oddzielna nagroda. Przyznawane mogą być także nagrody specjalne- pozaregulaminowe, ufundowane przez osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy. Powinny być one zgłoszone i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu najpóźniej do dnia jego otwarcia.


 8. Informacja i adres kontaktowy
  • adres kontaktowy: Festiwal MEDIATRAVEL , 93-126 Łódź , Al. Śmigłego Rydza 22
  • adres internetowy: www.mediatravel.pl
  • adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • informacja telefoniczna: +48 42 6746010 (czynne 10.00-16.00)
  • tel./fax: +48 42 6743527 lub +48 42 6336104

 9. Dodatkowe informacje
  Festiwal może być wzbogacony imprezami towarzyszącymi jak: seminaria, wystawy, przeglądy pozakonkursowe, występy artystyczne, targi itp.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania w celach promocyjnych, m.in. w telewizji i w radiu fragmentów prac zgłoszonych do Festiwalu.


UWAGI KOŃCOWE
 1. Zgłoszenie utworów do selekcji i udział w konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów tego regulaminu.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności oraz w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu.
 3. Polska wersja regulaminu jest wiążąca.

Festiwal skierowany jest do wszystkich osób, dla których odkrywanie świata jest życiową pasją, a jednocześnie stanowi inspirację dla twórczości w kategoriach: film, programy tv, fotografia, radio, internet, prasa oraz w podejmowaniu badań w dziedzinie eksploracji Ziemi.

Pobierz regulamin festiwalu (wersja polska, format MS Word)
Pobierz regulamin Wyprawy Roku (wersja polska, format MS Word)
Pobierz regulamin Książki Podróżniczej Roku (wersja polska, format MS Word)
 
PATRONI MEDIALNI
Reklama
PARTNERZY
Projekt Centrum Multimedialne ARKADIA
Copyright © 2011 Civilisation and Media Art Festival Mediatravel