KONKURS O NAGRODĘ EL DORADO

Nagroda im. Stanisława Szwarc-Bronikowskiego

WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU

 • WYPRAWA NAUKOWO-BADAWCZA (Discovery)- wyprawa naukowo- badawcza, eksploracyjna, poznawcza, której celem było naukowe zbadanie regionów/ miejsc świata i szczegółowe opisanie rezultatów tych badań
 • WYPRAWA KULTUROWA (Civilization)- wyprawa, której celem było dotarcie do źródeł cywilizacji, podejmująca tematy związane z poznawaniem kultur świata, z ich historią, obyczajowością i zwyczajami, wierzeniami, z pozostałościami materialnymi, podczas których gromadzony jest materiał filmowy, fotograficzny, dźwiękowy, a także tekstowy
 • WYPRAWA SPORTOWO-WYCZYNOWA (Extreme)- ekstremalna pod względem trudności przedsięwzięcia, połączona z dużym stopniem ryzyka, poszerzająca granicę ludzkich możliwości, jednocześnie zawierająca w sobie element podróży i eksploracji
 • PODRÓŻ (Traveller)- podróż turystyczno-krajoznawcza do znanych i mniej znanych miejsc, zrealizowana w celach poznawczych, nie zawierająca w sobie elementów ekstremalnych i nie aspirująca do realizacji celów naukowo-badawczych, może zawierać cechy wyprawy kulturowej
 • NAGRODA SPECJALNA (Special Award)- za szczególne osiągnięcie i dokonania w dziedzinie odkrywania świata

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w trakcie 10 edycji Festiwalu MEDIATRAVEL w Łodzi.

Każda wyprawa/ podróż powinna być zrealizowana w ciągu ostatnich 2 lat. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 WRZEŚNIA 2017 roku za pośrednictwem Formularza Zgłoszeń. Wyprawę/ podróż/ nagrodę specjalną/ mogą zgłosić:
 • Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, kluby, redakcje, sponsorzy, patroni, osoby indywidualne, inne, znające szczegóły dokonania i samych kandydatów, posiadające ich zgodę na zgłoszenie do konkursu
 • Kierownicy, członkowie, współpracownicy wyprawy

Głównym celem nagrody jest zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami na polu Odkrywania Świata, a także zachęcenie do prowadzenia badań, eksploracji oraz poznawania Ziemi.

Przyznanie nagrody głównej.

Ostateczna decyzja przyznania nagrody głównej należy do Jury, które składa się z ekspertów w dziedzinie eksploracji Ziemi oraz z ekspertów w takich kategoriach jak dziennikarstwo i media.

Przewiduje się także wręczenie nagrody dodatkowej - nagrody Internautów dla projektu, który otrzyma największa liczbę głosów poprzez głosowanie w Internecie.

Autorzy wypraw i podróży z największą ilością zdobytych głosów mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań po uprzednim zawiadomieniu ich przez Organizatorów. Prelekcja/ prezentacja nie powinna przekroczyć 30 minut i nie powinna być zbyt szczegółowa. Więcej informacji powinno być zawartych w samym zgłoszeniu.

Przyznaje się jedną nagrodę, w kategoriach: WYPRAWA/ PODRÓŻ ROKU oraz Nagrodę Specjalną.

Regulamin konkursu WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU 2017 jest uzupełnieniem Regulaminu Festiwalu MEDIATRAVEL.

Wszystkie zgłoszenia do konkursu WYPRAWA/PODRÓŻ ROKU powinny być wydrukowane, czytelnie wypełnione, podpisane i wraz z niezbędnymi załącznikami (wszystkie druki także w formie elektronicznej) wysłane pocztą na adres:

Festiwal MEDIATRAVEL „Wyprawa/Podróż Roku”, 91-073 Łódź, al. Włókniarzy 204.

Zgłoszenie

KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA ROKU

 • Do danej edycji Konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki), zwane dalej „książkami” wydane w języku polskim po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 sierpnia 2017 r.
 • Tematyka nadsyłanych prac: książki o charakterze podróżniczym, historycznym, społecznym.
 • Gatunek nadsyłanych prac: esej, opowiadanie, pamiętnik, reportaż, poradnik, kulinaria, popularno-naukowe, album.
 • Książki zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.
 • Do Konkursu nie mogą być zgłoszone książki już raz zgłoszone w poprzednich edycjach Konkursu.
 • Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Konkursu są:
  • WYDAWNICTWA - każdy wydawca ma prawo zgłosić do trzech książek;
  • REKTORZY WYŻSZYCH UCZELNI uniwersyteckich - każdy rektor ma prawo zgłosić jedną książkę.
 • Zgłoszenia należy dostarczyć pod adres: Festiwal Mediatravel, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Kościelna 9, do dnia 15 września 2017 r. (w przypadku wysłania zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia). Zgłoszenia składane po tym terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 • Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 2 egzemplarzy książki zgłaszanej do Konkursu wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub książki dostarczone w mniejszej ilości niż przewiduje to regulamin, nie będą uczestniczyły w Konkursie.
 • Egzemplarze książek dostarczone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 • Decyzje Jury są niepodważalne.

Zgłoszone prace biorą udział w Konkursie Książka Podróżnicza Roku o Nagrodę El Dorado Festiwalu Mediatravel im. Stanisława Szwarc-Bronikowskiego. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w trakcie 10 edycji Festiwalu MEDIATRAVEL w Łodzi.

Festiwal MEDIATRAVEL „Książka Podróżnicza Roku”, 91-073 Łódź, al. Włókniarzy 204.

Zgłoszenie


Copyright by CIVILIZATION AND MEDIA ART FESTIVAL MEDIATRAVEL